Uzņēmumiem

Saņemšanas nosacījumi

 • uzņēmumam ir jābūt aktīvai darbībai vismaz 3 mēneši
 • Kredīta atmaksas termiņš : individuāli
 • Summa: individuāli
 • Procentu likme: individuāli
 • Mērķis – brīvi izvēlēts

Nepieciešamie dokumenti

 • Parakstiesīgās personas pase vai ID karte
 • Pārskata gada finanšu pārskats ( bilance, peļņas vai zaudējumu aprēķins, ar galveno bilances posteņu atšifrējumiem, t.sk. pamatlīdzekļi, krājumi, debitori, kreditori). Informācija jāsagatavo par pilniem tekošā gada mēnešiem uz dokumentu iesniegšanas brīdi
 • Gada pārskats par iepriekšējo gadu (ar visiem pielikumiem) kas iesniegta VID
 • Uzņēmuma Bankas konta izraksts par pēdējiem 12 mēnešiem
 • Biznesa plāns un kredīta atmaksas pamatojums
 • Atsevišķos gadījumos var tikt pieprasīti citi papildu dokumenti