Privātuma atruna

Mēs, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Baltic Finance Fund” (turpmāk tekstā – Pārzinis), esam apņēmušies sargāt un cienīt Jūsu privātumu.

Pārzinis veic personas datu apstrādi saskaņā Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk tekstā – Regula), kā arī citiem Latvijā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Pārziņa kontaktinformācija: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Baltic Finance Fund”, juridiskā adrese: Dzirnavu iela 89-16, Rīga, LV-1011, tālrunis: +371 67285599, e-pasts: Turn on Javascript!.

Datu aizsardzības speciālists: Uldis Sīpols (personas datu aizsardzības speciālista apliecības Nr.155), elektroniskā pasta adrese: Turn on Javascript!.

Pārzinis nodrošina personas datu konfidencialitāti un ir īstenojis atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus personas datu aizsardzības jomā.

Šī Privātuma atruna izskaidro, kā Pārzinis apstrādā fiziskas personas datus, datu subjekta tiesību īstenošanas kārtību un citus ar personas datu aizsardzību saistītos jautājumus.

Šī Privātuma atruna ir attiecināma uz fiziskajām personām jeb uz Pārziņa klientiem (potenciālajiem, bijušajiem un esošajiem) un Pārziņa tīmekļa vietnes apmeklētājiem.

Informējam, ka Pārzinis var izmainīt šo Privātuma atrunu, tāpēc reizēm pārbaudiet šo Atrunu, lai nodrošinātu, ka esiet informēti ar tās izmaiņām.

Šajā Privātuma atrunā lietoto terminu nozīme ir atbilst Regulas 4. pantā minētajām definīcijām.

Šī atruna pēdējo reizi atjaunota 2019. gada 16. jūlijā

Personas datu apstrādes mērķi, apstrādājamās personas datu kategorijas un tiesiskie pamati

Pārzinis, veicot fizisko personas datu apstrādi, apstrādā tos, lai īstenotu tiesības un pienākumus, kas izriet no tiesību aktiem, līguma sagatavošanai, noslēgšanai un tā izpildei.

Pārzinis apstrādā personas datus galvenokārt šādiem mērķiem:

 • Klienta identifikācijas pārbaudei, tai skaitā, kontaktinformācijas iegūšanai un līguma noslēgšanai (kā, piemēram, vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums, telefona numurs, e-pasta adrese, deklarētā adrese, faktiskā adrese, korespondences adrese, informācija par personu apliecinošu dokumentu, kas ir, peronu apliecinoša dokumenta numurs, izdošanas vieta un datums);
 • Juridiska pienākuma izpildei, tai skaitā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu un terorisma finansēšanas novēršanas prasību izpildei (kā, piemēram, informācija par fiziskas personas nodokļu maksātāja rezidenci, informācija par fiziskas personas naudas līdzekļu izcelsmi, informācija par patiesajiem labuma guvējiem u.c. informācija, kas izriet no juridiska pienākuma izpildes);
 • Maksātspējas izvērtēšanai (kā, piemēram, ienākumu avoti, informācija par fiziskas personas saistībām ar citām kredītiestādēm, informācija par fiziskai personai piederošiem nekustamajiem īpašumiem,  ģimenes stāvoklis);
 • Saziņai un komerciālu paziņojumu, piedāvājumu un informatīvu jaunumu sūtīšanai (kā, piemēram, e-pasta adrese, dzīvesvietas adrese, telefona numurs).

Šajā Privātuma atrunā ietvertais datu apstrādes mērķu uzskaitījums var nebūt izsmeļošs, fizisko personu personas dati var tikt apstrādāti arī tādiem, šajā Privātuma atrunā neminētiem mērķiem.

Pārzinis, apstrādājot personas datus, apstrādā tos pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 6. panta pirmās daļas a), b), c) un f) apakšpunktiem.

Vēršam Jūsu uzmanību uz to, ka Jūs esiet atbildīgs par precīzu personas datu sniegšanu Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Baltic Finance Fund”, kā arī to izmaiņu gadījumā Jums ir pienākums labot savus neprecīzos personas datus, par to informējot Pārzini un Pārzinim ir tiesības pieprasīt fiziskai personai iesniegt izmaiņu apliecinošu dokumentu oriģinālus vai notariāli apliecinātas kopijas.

Personas datu saņēmēji

No Pārziņa personas datus var saņemt trešās personas, kura savas komercdarbības ietvaros veic parādu piedziņu, trešās personas, kuras ir saistītas ar pakalpojumu sniegšanu, pamatojoties uz līgumattiecībām ar Pārzini, kas ir nepieciešams noslēgtā līguma izpildei, citas trešās personas, ja Pārzinim ir nepieciešams aizsargāt to pārkāptās un apstrīdētās tiesības, valsts un pašvaldības iestādes normatīvajos aktos noteiktā kārtībā, pamatojoties uz rakstisku pieprasījumu.

Pārzinis nenodod informāciju trešajām personām bez tiesiska pamata, kā arī normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrē personas, kuras ieguvušas informāciju no Pārziņa.

Pārzinis personas datu apstrādei var izmantot personas datu apstrādātājus. Šādos gadījumos Pārzinis veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka šādi personas datu apstrādātāji veic personas datu apstrādi saskaņā ar Pārziņa norādēm un atbilstoši piemērojamajiem normatīvajiem aktiem, un pieprasa atbilstošu drošības pasākumu veikšanu.

Informējam, ka personas datus nav paredzēts nosūtīt uz trešo pasaules valsti vai starptautisko organizāciju. Protams, ja būs gadījumi, kad tas būs nepieciešams, mēs to darīsim, nodrošinot tā tiesiskumu un pietiekamas aizsardzības garantijas.

Personas datu glabāšanas ilgums

Pārzinis glabā personas datus atbilstoši definētajiem personas datu apstrādes mērķiem un personas datu apstrādes tiesiskajiem pamatiem, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

 • Pārzinim pastāv juridisks pienākums datus glabāt;
 • Pārzinim ir nepieciešams realizēt savas leģitīmās intereses;
 • Pārzinim ir nepieciešams izpildīt uzņemtās līguma saistības;
 • Ir spēkā datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei.

Piekļuve saviem personas datiem un citas datu subjekta tiesības

 • Lai saņemtu informāciju par personas datiem, kurus Pārzinis par personu apstrādā, fiziskai personai ir tiesības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā vērsties pie Pārziņa un iegūt informāciju par personas datu kategorijām, kuras ir Pārziņa rīcībā, to datu apstrādes mērķiem, personas datu saņēmējiem un glabāšanas periodiem.
 • Fiziska personai ir tiesības pieprasīt personas datu apstrādes ierobežošanu, iebilst pret personas datu apstrādi, lūgt personas datu labošanu, atsevišķos gadījumos to dzēšanu, atsaukt iepriekš sniegto piekrišanu konkrētai datu apstrādei.
 • Pārzinis veic saziņu ar fizisko personu: personīgi klātienē, pirms tam fizisko personu identificējot; sazinoties ar e-pasta starpniecību, atbildot uz to pašu e-pastu, no kura datu subjekts ir sūtījis iesniegumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu vai nosūtot informāciju uz fiziskas personas norādīto korespondences adresi.
 • Jebkādu aizdomu gadījumos, kas saistīti ar personas datu apstrādi, Jums ir tiesības vērsties pie mums vai iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai (adrese Blaumaņa iela 11/13-11, Rīga, LV-1011) par, Jūsuprāt, iespējamu Regulas pārkāpumu.

Profilēšana

Profilēšana ir jebkāda veida automātiska personas datu apstrāde, lai analizētu vai prognozētu Jūs. Mēs to nedarām.